Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

Pilotprosjektet; et sektorovergripende samarbeidsprosjekt for personell i internasjonale operasjoner

 

Regjeringen har iverksatt Pilotprosjekt Østerdalen. Dette prosjektet har som hovedmål at veteraner og deres pårørende skal oppfatte oppfølgingen fra samfunnets side som mest mulig koordinert, sømløs og kompetent. Dette er helt vesentlig for at samfunnet skal kunne ivareta personellet på en så god og verdig måte som mulig både før, under og etter tjeneste. Prosjektet involverer både Elverum og Åmot kommune, fylkeskommunen og staten.

 

Prosjektet har tre fagsøyler, som følges opp av henholdsvis HOD, BLD og AD. Den interdepartementale arbeidsgruppen er styringsgruppe for prosjektet. Forsvaret stiller med en representant i alle delprosjektene og en brigader som inngår i ledergruppen. Forsvarets rolle er å bidra i arbeidsgruppene med relevante medarbeidere i undergruppene.

 

Det er en målsetting at personell som har deltatt i internasjonale operasjoner gis en faglig god oppfølging som kan imøtekomme den enkeltes behov. Dette forutsetter at alle som yter tjenester har kunnskap om de særlige problemer dette personellet og deres nærmeste kan oppleve. Det er videre en målsetting at tjenesteyterne har kunnskap om eksterne kompetansemiljøer de kan benytte seg av i møte med en veteran og/eller deres pårørende.

 

Pilotprosjektet har som hovedformål å utvikle modeller for samarbeid som vil være overførbare til andre kommuner/ deler av landet. Erfaringene vil også kunne nyttiggjøres i møte med andre enn Forsvarets veteraner.

Det interdepartementale samarbeidet (IDA) består av:

• Forsvarsdepartementet

• Helse- og omsorgsdepartementet

• Arbeids- og sosialdepartementet

• Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet/IDAs hensikt og målsetting er:

”Med prosjektet ønsker vi å vinne erfaring og finne løsninger, som enten kan brukes kommunalt over hele landet, og/eller lage kompetansesentra for å styrke veteranene og deres familier før, under og etter utenlandsoperasjoner.”

IDA er prosjekteiere og styringsgruppe.

Hovedprosjektet er delvis startet opp fra høsten 2011 og vil vare 2-3 år frem i tid. Dette vil inkludere gjennomføring, utprøving av diverse tiltak og evaluering av disse. Det vil være naturlig at hovedprosjektet også innbefatter eventuelle kompetanseoverføringer.

 

Det forutsetter en prosjektperiode ut 2013, i første omgang.

Implementering og oppfølging.

Den enkelte sektor har ansvaret for å følge opp implementering av tiltakene i denne handlingsplanen innenfor sine respektive områder. I tillegg vil den interdepartementale arbeidsgruppen fortsette sitt samarbeid. Gruppen skal blant annet evaluere handlingsplanen og være referansegruppe for pilotprosjektet i Østerdalen.

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen