Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

 

Delprosjekt Oppfølging

Gjennomførte tiltak

Det foreligger en samarbeidsrutine mellom NAV og SPK vedrørende utveksling av dokumentasjon i saker hvor det foreligger krav både til NAV og SPK.

 

Det er utarbeidet rutiner for felles innhenting av spesialisterklæringer i NAV og SPK.

 

Det er gjennomført en opplæringsdag for veteransaker for medarbeidere i NAV Hedmark.

 

 

Løpende tiltak

Vi bistår og veileder andre NAV enheter og samarbeidspartnere i veteransaker, og legger ut relevant

informasjon på vår intranettside Navet.

 

Faste samarbeidsmøter med AFA land og representant fra FVT.

 

Har utarbeidet og gjennomført et helgekurs for veteranloser fra NVIOs kameratstøttegrupper, noe

som ser ut til å bli et årlig kurs.

 

Kompetansemiljøet deltar på de store mellomlandingene, årsavslutninger, samt etterlandinger ved

forespørsler.

 

I samarbeid med Bæreia har vi gjennomført 2 ukeskurs i karriereskift for veteraner som kom hjem vinteren 2012, uten videre kontrakt med forsvaret. Det planlegges videreføring av slike kurs hvor det blir lagt vekt på å omsette militær kompetanse til sivile termer.

 

Tett samhandling med FVS Bæreia i enkeltsaker, og er disponibel for samtaler under deres aktivitetsuker.

 

 

​Tiltak under utarbeidelse

Kompetansemiljøet deltar i regionale nettverkskonferanser i fem regioner, disse i regi av RVTS, hvor det jobbes for en regional og tverrfaglig modell som helhetlig ivaretar veteranarbeidet.

 

Jobber for ensartet tolkning av NAVs regelverk.

 

Det er fremmet forslag om at én forvaltningsenhet i NAV får spesialkompetanse på vedtaksbehandling av veteransaker innenfor stønadsområdene; menerstatning, yrkesskade og uføre.

 

Samarbeid med Forsvarets personelltjeneste (FPT) og Ressurs, omstilling og avgang (ROA) om kvalifisering mot det sivile næringsliv. Samhandling rundt kompetansebevis kontra tjenesteuttalelse.

Målsetting:

Målsettingen er at veteranen skal få en koordinert, kompetent og effektiv oppfølging fra NAV.

 

NAV skal gjennom Pilotprosjekt Østerdalen utvikle gode modeller for oppfølging som kan overføres til resten av landet.

 

Samarbeid mellom Forsvaret, kommunene og Arbeids- og velferdsetaten med det formål å yte tilpasset og tilrettelagt bistand og oppfølging med sikte på å komme i arbeid.

 

Det er en målsetting at personell som har deltatt i internasjonale operasjoner gis en faglig god oppfølging som kan imøtekomme den enkeltes behov. Dette forutsetter at alle som yter tjenester har kunnskap om de særlige problemer dette personellet kan oppleve. Det er videre en målsetting at tjenesteyterne har kunnskap om eksterne kompetansemiljøer de kan benytte seg av i møte med en veteran.

Her kan du laste ned 
hele Regjeringens handlingsplan for veteranivaretakelse

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens prosjektsplan

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens
årsrapport 2012

Pilotprosjekt Østerdalen skal utvikle modeller for helhetlig ivaretakelse av veteranen og dennes familie og helse. NAV har i denne sammenheng ansvar for delprosjekt oppfølging, og har gjennom Kompetansemiljøet for veteransaker ved NAV Elverum (tiltak nr. 109) dedikert 2 stillinger til dette arbeidet. Kontoret skal ha særlig kompetanse på områder som er relevant for personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, og skal utarbeide gode arbeidsmetoder som kan overføres til andre deler av etaten.

 

Kompetansemiljøet skal drive informasjonsvirksomhet og være ett sted hvor andre NAV enheter, Forsvaret og andre samhandlingspartnere kan søke råd og veiledning. Oppfølgingen av den enkelte veteran skal foregå i veteranens hjemkommune.

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen