Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

 

Forutsetning:

Tjenesteyterne har kunnskap om de særlige problemer dette personellet og deres nærmeste kan oppleve.

 

Tjenesteyterne har kunnskap om eksterne kompetansemiljøer de kan benytte seg av i møte med en veteran/pårørende.

 

Tjenesteyterne defineres her som alt helsepersonell, ansatt i kommunene Elverum og Åmot, eller helsepersonell som har sin oppgave å yte tjenester overfor målgruppen i kommunene. I tillegg er det aktuelt å omfatte enkelte nøkkelpersoner innenfor området skole, barnehage og fritid, slik at de er i bedre stand til å avdekke behov og vet hvem de skal kontakte for å få hjelp.

 

Tiltak og samarbeidsmodeller skal foregå på lokalt nivå, i størst mulig utstrekning ved hjelp at de ressursene som helsevesenet allerede er gitt, og fortrinnsvis innenfor rammene av samhandlingsreformen.

Delprosjekt Helse

Tiltak helse

Prosjektet planlegger å etablere diverse møteplasser. En lokal veterankonferanse vil legge grunnlaget for kommunikasjon og diskusjon mellom aktørene. En konferanse vil samtidig være arnested for nye tiltak. En lokal web-side vil kunne gi relevant lokalinformasjon på en plass. «Delprosjekt Helse» skal delta aktivt med utviklingen av fellestiltakene.

 

Kunnskapsbaserte tiltak

​Meritterende kurs for tjenesteytere med høy helsefaglig utdannelse.

«I tjeneste for Norge». RVTS-Øst kan tilby et 2 dagers meritterende kurs, først og fremst beregnet for leger, psykologer, sykepleiere og fysioterapeuter. Nøkkelpersoner fra begge kommunene bør få anledning til å delta på et slikt kurs initialt i prosjektperioden. Kursavgiften er lav (kr 300). Budsjettmessig er det tatt høyde for at 6 personer deltar hvert år på et slikt kurs (dekning av reise, overnatting, men ikke lønn).

 

Lokalt en-dagskurs. Kurset gjennomføres i samarbeid med RVTS Øst. Det skal omfatte helsemessige skadevirkninger som veteraner kan bli utsatt for, og informasjon om det profesjonelle hjelpeapparatet med utgangspunkt i våre 2 kommuner. Antall deltakere: Ca 30 personer. Budsjettmessig er det kun tatt høyde for leie av lokaler og lunsj/kaffe/mineralvann/frukt. Det forutsettes at RVTS Øst bidrar med ressurser som dekker kostnadene for eksterne foredragsholdere.

 

Kartlegging av veteraner og behov. Søk i Forsvarets personellsystem (P-3) viser at 509 veteraner har bosted Elverum og 237 veteraner har bosted Åmot. Systemet fanger opp alle som er registrert med internasjonale tjenester siden 1972. Antall veteraner fra andre verdenskrig og frem til 1972 er ikke registrert. I tillegg er det tjenestegjørende soldater som bor i og utenfor Rena leir, uten at de har meldt flytting. Ca. 1100 veteraner tjenestegjør i dag i Rena leir. På bakgrunn av disse tallene er det sannsynlig at det bor ca 1500 veteraner i Elverum og Rena. Vi har liten samlet kunnskap om veteranene i kommunene. Det vil være nødvendig å identifisere veteranene som oppholder seg i Elverum- og Åmot kommune for å finne ut hvem og hvor mange de er, samt hvilke behov de har mtp sin veteranstatus. Delprosjekt helse vil se på ulike tilnærminger for hvordan nå disse veteranene og innhente informasjon om deres behov.

 

​Tiltak som fremmer samarbeid

Fellestiltakene vil fremme samarbeid på tvers av profesjonene.

Nedenfor følger tiltak som fremmer faglig samarbeid innenfor helse:

Forsvaret – sivilt: Det første året etter avsluttet deltakelse i internasjonale operasjoner, er Forsvaret ansvarlig for en faglig god oppfølging. Ansvarsovergangen fra Forsvaret til det ordinære offentlige helsevesenet skal være sømløst og koordinert. Dette kan ivaretas ved at det etableres en møteplass der fagpersonene deltar.

 

​Tiltak som prøver ut nye modeller

Fastlege nr. 2 for pendlere. Prosjektet vil i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet se nærmere på om det er grunnlag for å foreslå et tiltak knyttet til fastlege 2 for pendlere.

 

Samarbeid med lokal(e) frisklivssentral(er): Helsedirektoratet anbefaler etablering av frisklivssentraler i alle kommuner. En frisklivssentral er et kommunalt kompetansesenter for veiledning og oppfølging primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentraler skal styrke broen mellom medisinsk behandling og egenmestring. Fastlegen kan henvise brukere til frisklivssentralen, og det skal da gis tilbud om individuell kunnskapsbasert oppfølging i et gitt tidsrom (Helsedirektoratet 2011).

Her kan du laste ned 
hele Regjeringens handlingsplan for veteranivaretakelse

Her kan du laste ned Pilotprosjekt Østerdalens prosjektsplan

Her kan du laste ned Pilotprosjekt Østerdalens
årsrapport 2012

Her kan du laste ned "Modell for tjeneste-koordinerende team".

Målsetning:

Gi personell som har deltatt i internasjonale operasjoner og deres nærmeste, en faglig god oppfølging,
som kan imøtekomme den enkeltes behov.

 

Oppfølgingen skal være sømløs, helhetlig, koordinert, kompetent og gis på riktig nivå.

 

​«Spin-off» tiltak

I forbindelse med etableringen av møteplasser og spesielt i forbindelse med veterankonferansen, vil det komme frem forslag til tiltak som det vil være naturlig å ta tak i.

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen