Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

 

 

Delprosjekt Familie

 

 

 

Tiltak familie

• Informasjon til familie og deres arbeidsgivere

• Informasjon til lokalsamfunnet når kontingenter reiser ut/kommer hjem

• Tiltaksmodell fra BLD/Bufetat

• Samlivskurs/PREP kurs + erfaringsseminar om emnet

• ”Gjenforeningstiltak”

• Klare rammebetingelser for familier (perm, sykedager reisekostnader etc) – likebehandling

  iht. lovverk o.l.

• Nettverksbygging i lokalsamfunn og i sosiale media

  (for å skape nettverk uavhengig av bostedskommune)

• Forskningsprosjekt – gruppeintervju av barn og ungdom om tanker de har rundt det at mamma

  eller pappa reiser ut

• Kompetanseheving av lærere, barnehageansatte, barnevern, etc. som omgås barn og ungdom

  av forsvarsansatte (helse er tatt inn i helseprosjektet)

• Opplæring i å håndtere det media sier/skriver

• Markering av nasjonens veterandag 8. mai – lokalt arrangement

• Strategi for markedsføring av relevant info/litteratur

• Opplæring av beredskapsrådene i Åmot og Elverum

 

​Hamar Familiekontor spesielt:

• Ta tidlig kontakt

• Tenk forebyggende

• Viktig i alle faser av INTOPS; kommunikasjon og annerkjennelse av den andres opplevelser og innsats

• Bevisshet om aktuelle utfordringer i de ulike fasene

Problemstillingen

• Samliv og forebygging

• Hva sier en til barn og unge

• Ikke enhetlig tilbud

 

Det er mye positivt innen fokus på familieivaretakelse. Forsvaret jobber hele tiden med tiltak for å ta vare på veteraner og forsvarsfamilien som helhet, men det vil alltid være et forbedringspotensiale.

 

Det er viktig å huske at ingenting er helt svart/hvitt i bildet av forsvarets veteraner og deres nærmeste pårørende.

 

Prosjektgruppen besluttet tidlig at forebyggende tiltak får første prioritet. Med statistisk høye skilsmissetall for familier hvor den ene part har deltatt i internasjonale operasjoner er markant høyere enn i resten av den norske befolkning. Og den øker med antall runder ute.

Målgruppene:

I denne fasen av pilotprosjektet velger Delprosjekt Familieivaretakelse å se spesielt på forebyggende

tiltak i forbindelse med ansatte med familie (gift/samboende, med/uten barn) som deltar i

internasjonal tjeneste.

 

Nedenforstående målgrupper er viktige også i delprosjekt familieivaretakelse og må sees på i forhold

til hvordan delprosjektet velger å lage modeller for ivaretakelse av disse. Her er det viktig med

samarbeid på tvers av de 3 delprosjektene helse, arbeid og familie.

• skadde

• etterlatte

• pårørende til skadde

• pårørende til etterlatte

 

Viktige problemstillinger i forbindelse med tiltak:

• Hvordan skal vi håndtere familier som ikke bor innenfor tetthet til tjenestestedet?

• Hvilket system skal dekke opp for dette?

• Kompetanseoverføring?

• Hvordan utnytte muligheten web og sosiale medier gir som informasjonskanal?

Her kan du laste ned 
hele Regjeringens handlingsplan for veteranivaretakelse

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens prosjektsplan

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens
årsrapport 2012

Målsetning:

Oppfølging av veteranenes nærmeste familie gjennom samarbeidsavtale mellom Forsvaret, kommunens hjelpeapparat og regionale støtteapparat så som det lokale familievernkontoret. Utarbeide rutiner, informasjonsmateriell og kompetansesamling for oppfølging av veteran med dens familie før, under og etter  internasjonale operasjoner. Delprosjektet må differensiere sine tiltak ut i fra om det er samboerpar/gifte uten barn, barnefamilier og/eller veteraners foreldre.

Fellestiltak

• Lokal konferanse om veteranivaretakelse

• Lokal webside med relevant informasjon fra PØ

 

​Samarbeid

Det er viktig at vi samarbeider om tiltakene som handler om familieivaretakelse.

For å kunne legge forholdene best mulig til rette for pårørende tilknyttet forsvaret i forbindelse med internasjonale operasjoner.

 

Noen viktige samarbeidsparter:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD)

Forsvarets familiekoordinatorer

FVT – Forsvarets veterantjeneste

Forsvarets vertskommuner

Forsvarsdepartementet (FD)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR)

Barne-, ungdoms- og familieetaten (BUFETAT)

Lokalt familiekontor på Hamar

Barnehage og skoleledere i kommune

Helsestasjon

Barnevern

 

Forebyggende tiltak er viktig!

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen