Pilotprosjekt Østerdalen

 

- et tiltak i Regjeringens handlingsplan

for veteranivaretakelse

Pilotprosjekt Østerdalen er organisert i tre delprosjekter:

 

Delprosjekt Helse

 

Samarbeid mellom Forsvaret og kommunene slik at den enkelte veteran tilbys nødvendig helsehjelp, og at denne hjelpen er helhetlig og kunnskapsbasert og gis på riktig nivå.

 

 

les mer >>

Delprosjekt Oppfølging

 

Et samarbeid mellom Forsvaret, kommunene og Arbeids- og velferdsetaten med formål å yte tilpasset og tilrettelagt bistand og oppfølging med sikte på å komme i arbeid.

 

 

les mer >>

Delprosjekt Familie

 

Oppfølging av veteranenes nærmeste familie gjennom samarbeidsavtale mellom Forsvaret, kommunenes hjelpeapparat og regionale støtteapparat så som familievernkontor.

 

les mer >>

Som et tiltak i regjeringens handlingsplan er det besluttet å etablere et pilotprosjekt for å tilrettelegge en mer langsiktig og systematisk oppfølging
av lokale veteraner og deres nærmeste familie. Prosjektet omfatter de som bor og/eller har sitt tjenestested i Elverum eller Åmot kommune, Pilotprosjekt Østerdalen.

 

Elverum og Åmot kommuner er sammen gitt dette pilotprosjektet fra en interdepartemental samarbeidgruppe bestående av Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Barne, likestillings- og utviklingsdepartementet.

 

Siktemålet er en koordinert og samordnet oppfølging av disse veteranene.

 

​Stortingsmelding 34(2008-2009) er grunnlaget for handlingsplan for veteranoppfølging. Elverum og Åmot kommuner har tatt opp med sentrale myndigheter bekymringer i forhold til økt helse- og familieproblematikk. Prosjektet har som hovedformål å iverksette lokale tiltak for ivaretakelse av veteraner og deres familier. Tiltakene skal testes, gjennomføres og evalueres for å på sikt kunne brukes på nasjonalt plan.

Fellestiltak Pilotprosjekt Østerdalen​.

 

Lokal veterankonferanse har som hovedmålsetting å øke kompetansen på hjelpeapparatet, samt de som er eller mest kan komme, i kontakt med veteraner og deres familier. Videre å øke felles kompetanse og forståelse over etatsgrensene.

 

Lokalt veteranforum er organisert møteplass for de som jobber med veteraner og familiene over etats/virksomhetsgrensene.

 

Det utarbeides infomateriell som er beregnet på hele landet, men Pilotprosjekt Østerdalen benyttes som en testarena.

 

Etablering av en webside beregnet på lokale veteraner og deres familie.

 

Opplæring av kriseledelsesapparatet i kommunene med tanke på håndtering av en krisesituasjon i forhold til en hendelse som involverer veteraner og/eller deres familie.

 

Gjennomføring av verdige veterandager i kommunene.

Her kan du laste ned 
den endelige rapporten for Pilotprosjekt Østerdalen:

Her kan du laste ned 
hele Regjeringens handlingsplan for veteranivaretakelse:

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens prosjektsplan:

Her kan du laste

ned Pilotprosjekt Østerdalens
årsrapport 2012:

Kontakt Pilotprosjekt Østerdalen

 Per Victor Nygaard, tlf: 913 36 561

 

 

Alle foto: Forsvarets mediesenter

​© 2013 Pilotprosjekt Østerdalen